GDPR Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av de skräpta reglerna kring hur företag fär behandla personuppgiftsuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt!

 

CEGE Parts & Service AB kommer att behandla de personuppgifter som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av tjänst/samarbete/försäljning/produktutveckling. Vi kan även komma att använda uppgifterna för att marknadsföra CEGE Parts i sociala medier. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

 

 

TSRT Förvaltning AB ansvar för dina personuppgifter
Vår moderkoncern TSRT Förvaltning AB, org.nr. 556816-2092, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 

 

Webbplats och cookies
CEGE Parts använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information och sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Den här webbplatsen använder cookies på följande sätt:

 

 • För att hålla besökaren inloggad när denne navigerar webbplatsens olika sidor.
 •  För att spara information om inställningar och val som användare gjort.
 • För att inte visa informationstexten om cookies när besökaren klickat på knappen för att ta bort denna.
 • För att kolla om besökare tar emot cookies.
 • För att samla in anonym statistik* om exempelvis vilka sidor som besöks och hur länge varje besök varar.

 

*Google Analytics (Statistik)
Detta är ett statistikverktyg som samlar in anonym information om hur besökare använder webbplatsen. Det använder cookies för att kolla hur webbplatsen vanligen navigeras, vilka sidor som besöks och för att inte blanda ihop webbplatsens olika besökare.

 

Här kan du läsa mer ingående hur vi använder cookies.

 

 

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från dig om du väljer att besöka vår webbplats, kontakta oss genom webbplatsen, via kontaktformulär eller kontoansökan. Vi kan även samla in dina uppgifter i samband med event, mässa eller kundbesök.

 

 

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?
Beroende av ändamål kan vi samla inföljande kategorier av personuppgifter:
Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, företag/organisation, kreditupplysning,  ansvarsområde, företagsinformation som är offentlig (t.ex. antal anställda och momsregistreringsnummer), finansiell information (relaterat till fakturor, anbud, avtal m.m.), annan företags- och finansiell information som finns tillgänglig, feedback och kommentarer från dig.

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR.

 

 

Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

 • Ge dig information i t.ex. nyhetsbrev, kataloger och pressmeddelanden. 
 • Besvara dina frågor och hantera feedback. 
 • Besvara dina offertförfrågningar.
 • Besvara dina köpförfrågningar.
 • Skapa personliga kundnummer/konton hos oss.
 • Hantera klagomål och kommentarer från dig.
 • Fullgöra våra garantiåtaganden avseende våra produkter och tjänster.
 • Hantera beställningar och leveranser av produkter och tjänster som CEGE Parts tillhandahåller.
 • Hantera din anmälan till- och deltagande på event och utbildningar samt hantera tävlingar arrangerade av CEGE Parts.
 • Administrera din jobbansökan.
 • Administrera tjänster och förmåner som ät tillgängliga för anställda hos CEGE Parts.
 • Marknadsföring av CEGE Parts i sociala medier.
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser (såsom redovisning- och skatteskyldigheter).
 • Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk (för det fall en tvist uppstår mellan dig och CEGE Parts).

 

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
CEGE Parts bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden:

 • Så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners)
 • Så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som CEGE Parts är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser)
 • Så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

 

 

Utlämning av personuppgifteruppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med de som handhar hanteringen av våra administrativa arbetsuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantör, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 

 

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför Sverige (eller EU/EES) 

 

 

Tredje parts information
På vissa vår webbplats kan finns länkar till externa webbplatser. CEGE Parts är inte ansvarig för tredje parts integritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats. 

 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Sesemic har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. 

 

 

Dina rättigheter
Du har rätt att lämna in följande begäran:

 •  Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dem rättade.
 • Du har även rätt att en gång per kalenderår begära tillgång till dina personuppgifter vi behandlar.
 • Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.
 • Du kan vidare få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 
 • Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen.

Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 

 

CEGE Parts & Service AB
Personuppgiftbehandling
Hallonstigen 1
974 52 Luleå

.

Uppdatering av Integritetspolicy
Denna policy är föremål för löpande förändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna webbplats för att hålla dig uppdaterad. 

 

 

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter: 

 

CEGE Parts & Service AB
Personuppgiftbehandling
Hallonstigen 1
974 52 Luleå

 

eller: info@cegeparts.se
Märk e-posten: Personuppgiftsbehandling